1. Phân chia website đăng ký học:
Sinh viên năm thứ 1Sinh viên năm thứ 2Sinh viên năm thứ 3Sinh viên từ năm thứ 4Ghi chú
http://dk1.dut.udn.vn http://dk2.dut.udn.vn http://dk3.dut.udn.vn http://dk4.dut.udn.vn Sinh viên liên thông, bằng 2, sinh viên từ năm 5: chỉ đăng ký được từ giai đoạn "toàn trường". Nếu bị hạn chế khối lượng học tập thì không đăng ký được ở giai đoạn "theo nhóm".
Website này dành riêng cho sinh viên năm thứ 3 (SV nhập học năm 2021).
2. Lịch đăng ký học - Học kỳ hè năm học 2023-2024
"ĐK theo nhóm" từ:"ĐK theo nhóm" đến:"ĐK theo khóa" từ:"ĐK theo khóa" đến:"ĐK toàn trường" từ:"ĐK toàn trường" đến:"Hiệu chỉnh ĐK" từ:"Hiệu chỉnh ĐK" đến:"Rút học phần" từ:"Rút học phần" đến:"ĐK học ghép với khóa mới" từ:"ĐK học ghép với khóa mới" đến:
19:00:00 28/11/202323:59:00 01/12/202309:00:00 02/12/202323:59:00 05/12/202307:00:00 09/06/202407:59:00 12/06/202407:00:00 25/02/202423:59:00 25/02/202407:00:00 20/01/202423:59:00 21/01/2024  
2a. Lịch chi tiết giai đoạn "Đăng ký theo nhóm": 2b. Lịch chi tiết giai đoạn "Đăng ký theo khóa":
Sinh viên có số thẻ bắt đầu bằng 3 ký tự:Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:
106;107;109;110;11107:00:00 29/11/202323:59:00 01/12/2023
117;118;121;122;12311:00:00 29/11/202323:59:00 01/12/2023
101;102;103;104;10519:00:00 28/11/202323:59:00 01/12/2023
Sinh viên có số thẻ bắt đầu bằng 3 ký tự:Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:
101;102;103;104;105;106;107;109;110;111;117;118;121;122;12311:00:00 02/12/202323:59:00 05/12/2023
2c. Lịch chi tiết giai đoạn "Đăng ký toàn trường":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:ĐK lớp của năm thứ:Định dạng của mã lớp học phần:ĐK dự bị từ:ĐK lớp khác loại từ:ĐK ngoài ngành từ:
18:00:00 11/06/202407:59:00 12/06/20241,2,3,4xxxxxxx.2321.23.xx và xxxxxxx.2321.22.xx và xxxxxxx.2321.21.xx và xxxxxxx.2321.20.xx09:00:00 09/06/202409:00:00 09/06/2024 
2d. Lịch chi tiết "Hiệu chỉnh đăng ký":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:ĐK lớp của năm thứ:Định dạng của mã lớp học phần:ĐK dự bị từ:ĐK lớp khác loại từ:ĐK ngoài ngành từ:
07:00:00 25/02/202423:59:00 25/02/20242,3,4,5xxxxxxx.2321.22.xx và xxxxxxx.2321.21.xx và xxxxxxx.2321.20.xx và xxxxxxx.2321.19.xx11:00:00 11/01/202411:00:00 11/01/2024 
2e. Lịch chi tiết "Rút học phần":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:ĐK lớp của năm thứ:Định dạng của mã lớp học phần:ĐK dự bị từ:ĐK lớp khác loại từ:ĐK ngoài ngành từ:
07:00:00 20/01/202423:59:00 21/01/20241,2,3,4,5xxxxxxx.2321.23.xx và xxxxxxx.2321.22.xx và xxxxxxx.2321.21.xx và xxxxxxx.2321.20.xx và xxxxxxx.2321.19.xx   
2f. Lịch chi tiết "Đăng ký học ghép với khóa mới":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:ĐK lớp của năm thứ:Định dạng của mã lớp học phần:ĐK dự bị từ:ĐK lớp khác loại từ:ĐK ngoài ngành từ:
07:00:00 11/01/202423:59:00 12/01/20241xxxxxxx.2321.23.xx   
2g. Lịch chi tiết "Đăng ký nhu cầu mở lớp bổ sung", "Đăng ký lớp mở bổ sung":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:Công việc thực hiện:
07:00:00 22/05/202423:59:00 30/05/2024Sinh viên đăng ký nhu cầu học để Trường xem xét mở lớp trong học kỳ Hè/2023-2024